Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů - technický dozor stavebníka
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění technického dozoru stavebníka ( dále jen „TDI“) nad prováděním staveb „Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“ (dále jen „CRH“) a „Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů“ (dále jen „RCPTM“) v souladu s ustanovením zák.č. 183/2006, Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále zajištění dalších vybraných činností prováděných v průběhu společné realizace obou staveb vyplývajících pro TDI z ustanovení smlouvy o dílo s budoucím zhotovitelem obou staveb. Obě stavby budou realizovány jako jedna veřejná zakázka jedním zhotovitelem v prostorové a časové souvztažnosti na jednom staveništi.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
kontaktní osoba : Mgr. Petra Jungová,
a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty.
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace:
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 21. 12. 2010 09:00
Počátek běhu lhůt: