Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi IV. – PřF Envelopa
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je:
a) dodávka, instalace a konfigurace bezdrátové sítě a zajištění pokrytí wifi na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – objekt Envelopa, a to dle Technické specifikace, která je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu a podpory;
b) dodávka veškerého instalačního materiálu, zahrnující zejména veškeré POE přepínače, optické i metalické propojovací kabely a moduly, ostatní instalační materiál;
c) instalace a konfigurace aktivních prvků vč. zajištění základní konfigurace pro napojení do sítě Univerzity Palackého v Olomouci, tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech souvisejících instalačních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení předmětu plnění a zajištění jeho provozuschopnosti; nabízené technické řešení musí být plně kompatibilní s počítačovou sítí na Univerzitě Palackého v Olomouci;
d) zpracování dokumentace skutečného provedení předmětu plnění a její předání Zadavateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD;
e) úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z místa plnění.

Předmět plnění zahrnuje taktéž poskytování záručního servisu a podpory, jak je specifikováno v příloze č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v Technických specifikacích, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace v rámci její přílohy č. 5.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)
Kontakt: Mgr. Petra Vopálková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 26.06.2019 09:00
Datum zahájení: 16.05.2019 10:00