„Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc - záchranný archeologický výzkum“
Datum poslední změny 01.10.2015 15:15:45

VZMR, mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.
Předmětem veřejné zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „AV“) při stavbě „Rekonstrukce objektu FF UP, Křížkovského č. o. 10, č. p. 512, Olomouc“,
parc. č. st. 208, 29/2, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc - I. etapa – předstihové sondy, vše dále jen jako „dílo“ dle dále uvedené specifikace:
Archeologický výzkum v I. etapě bude probíhat formou terénních výkopů – provedení tří sond v místech projektovaných staveb a následně bude provedeno technické zpracování nálezů a dokumentace ( výkresová dokumentace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy).
I.etapa AV se bude realizovat formou plošného výzkumu v předstihu před zahájením stavebních prací. I. etapa AV zahrnuje provedení tří sond, a to: S1 – prostor pro umístění strojovny vzduchotechniky na parc. č. 29/2 (dvorek), S2 – výkop pro základy fontány, S3 – výkop pro zdviž odpadového hospodářství, obě na parc. č. st. 208.
1. Sonda strojovna vzduchotechniky, parc. č. 29/2
Rozměry dle plánové dokumentace: 71 m2, hloubka 3,5 m

2. Sonda fontána
Rozměry 8 x 1,5 = 12 m2, hloubka 1,2 m
3. Sonda odpadové hospodářství
Rozměry 2,5 x 2,5 = 6,25m2, hloubka 3,5 m
AV bude zahrnovat terénní práce a technické zpracování nálezů a jejich dokumentaci, zajištění případných nálezů, jejich evidenci, konzervaci, uložení a vyhodnocení a veškeré s tím spojené odborné práce. Součástí díla bude i závěrečná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu (dále jen závěrečná zpráva). Součástí díla bude i zpracování plánu včetně harmonogramu a kalkulace nákladů na plošný záchranný archeologický výzkum v případě, že budou zachyceny archeologické nálezy.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace