Rekonstrukce objektu FF Křížkovského 10, UP Olomouc – koordinátor BOZP
Datum poslední změny 24.05.2016 10:59:23

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná v poptávkovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništi, v rámci realizace stavební akce „Rekonstrukce objektu FF Křížkovského 10, UP Olomouc“.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace