RCPTM – zajištění odborného autorizovaného servisu - výměna katoda FEG
Datum poslední změny 17.07.2013 17:37:43

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění odborného autorizovaného servisu spočívající v:
• dodání katody FEG, včetně nezbytného montážního materiálu,
• provedení odborné servisní výměny vadné katody FEG ve skenovacím elektronovém
mikroskopu Hitachi SU-6600 v místě sídla zadavatele
• provedení kontroly a seřízení elektronové optické soustavy

Postup zadavatele realizovat předmětnou veřejnou zakázku v režimu oslovení jednoho dodavatele je jediný možný s ohledem na povinnost plnit povinnosti řádného hospodáře, jakož i nakládat svědomitě s veškerým majetkem a v neposlední řadě jej považuje za souladný s principy 3E. Nadto zadavatel konstatuje, že v kontextu výše uvedeného a vyplývající nemožnosti oslovení, respektive účasti, více dodavatelů v zadávacím řízení, je postup zadavatele jediným možným.

Vyzvaný dodavatel, je jediným a výhradním zástupcem firmy Hitachi-High Terchnologies Europe GmbH, doložil tuto skutečnost potvrzením výrobce, proto byl za účelem realizace této zakázky osloven právě tento vyzvaný dodavatel.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace