Veřejná zakázka: PdF/UPOL – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 5166
Systémové číslo: P24V00000045
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-028328
Datum zahájení: 20.06.2024
Nabídku podat do: 08.08.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PdF/UPOL – Rekonstrukce vybraných prostor objektu Žižkovo nám. 5
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci a modernizaci budovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 951/5. Nutnost rekonstrukce předmětných částí objektu je vyvolaná technickým stavem a provozní potřebou. Hlavním ideovým konceptem je změna atmosféry historické budovy fakulty, která v mnoha částech svým charakterem připomíná původní objekt, v němž sídlilo velitelství Československé a později Sovětské armády. Dispoziční a provozně-funkční změny v nitru stavby se projeví také na severní fasádě, kde v místech respirií vystoupí před líc původní stavby moderní prosklené arkýře. Tyto moderní architektonické prvky společně s úpravou hlavního vstupu do budovy budou symbolem přeměny vojenského objektu v moderní univerzitní stavbu. Architektonické zásahy uvnitř objektu mají za cíl prosvětlení a provzdušnění objektu, zlidštění a zcivilizování atmosféry v celé škole. Proběhnou zásadní změny v prostorách vnitřních komunikací (chodeb) a učeben. Rekonstrukce v hlavních komunikačních trasách a učebnách dodá objektu moderní vzhled a naváže tak na dostavbu, která byla realizována v roce 2013. Součástí návrhu rekonstrukce chodeb bude předstěna určená pro budoucí využití (např. k provedení nových instalací silnoproudu, rozvodu vody apod., případně k osazení nábytkovými stěnami). Předstěna bude tvořena sádrokartonem. Rekonstrukce se dotkne všech podlaží objektu. V dotčených chodbách budou demontovány stávající dveře a nahrazeny dveřmi novými. Do všech prostor objektu bude nově doplněn elektronický požární systém a evakuační rozhlas. Současně bude doplněno do středové části objektu požárně bezpečnostní zařízení odvodu kouře a tepla.

V rámci plnění je uvažováno rozložení realizace stavebních prací do dvou etap, resp. částí díla, a to s ohledem na nezbytnou potřebu zachování částečného nepřetržitého provozu objektu, přičemž v rámci těchto dvou etap jsou stavební práce dále děleny.

V rámci plnění I. etapy je uvažována komplexní rekonstrukce středové části objektu, modernizace výukových a komunikačních prostor ve východní části objektu, realizace studovny v 1.PP a doplnění bezbariérového přístupu do studovny. Tyto stavební části jsou dále děleny na dílčí části plnění, které jsou podrobně uvedeny v čl. 2 odst. 2.1.1.1. zadávací dokumentace.

V rámci plnění II. etapy je uvažována modernizace výukových a komunikačních prostor v západní části objektu, doplnění bezbariérového přístupu do 1.PP objektu a rekonstrukce toalet v jednotlivých podlažích. Tyto stavební části jsou dále děleny na dílčí části plnění které jsou podrobně uvedeny v čl. 2 odst. 2.1.1.2. zadávací dokumentace.

Stavba je umístěna na adrese: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo nám. 951/5, 779 00 Olomouc, parc.č.st. 1258 a parc.č. 95/38, k.ú. Olomouc – město.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - viz příloha č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 187 700 000 Kč bez DPH
 • Identifikátor dotačního projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0006440; 133D242000007

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy